Værdigrundlag

Vil du hente vores virksomhedsplan som PDF, så klik her

Højmarkskolens målsætning:

 • At tilbyde en undervisning, som kvalificerer til livet – uddannelse/arbejdsmarked.
 • At medvirke til, at unge genvinder lysten til at lære.
 • Gennem overskuelige rammer at give mulighed for positive skole- og kammeratskabsoplevelser.
 • At have fokus på øget selvværd og trivsel.
 • At dygtiggøre den unge til medleven i samfundet gennem aktiviteter, hvor den enkelte  kan afprøve egne grænser og naturligt indgå som en del af et forpligtende fællesskab.

Værdigrundlag for Højmarkskolen:

Læring (undervisning)

Skolen skal med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer tilbyde et undervisningsmiljø,  hvor elevernes evner kan udvikles bedst muligt.

Det sker bl.a. ved,

 • At vi, under hensyntagen til elevens evner stiller faglige krav.
 • At vi lærer eleverne faglig dygtighed.
 • At vi lærer eleverne vedholdenhed.
 • At eleverne kan mærke vores begejstring for skolen, arbejdet, ideerne m.v.
 • At vi samarbejder med diverse ressourcepersoner (UU, PPR, familieafd., konsulenter, sundhedspleje m.fl.).

Læring (social)

Skolen skal søge at udvikle den enkelte elevs følelse af ansvar for egen udvikling og medansvar for fællesskabet.

Det sker bl.a. ved, at vi tilstræber:

 • At vi viser eleverne tillid – ”Det her kan du godt klare”.
 • At vi lærer eleverne at holde aftaler.
 • At eleverne lærer at møde til tiden.
 • At eleverne lærer ordentlig opførsel / almindeligt accepterede normer.
 • At vi  giver eleverne omsorg og lærer dem at tage sig af andre.
 • At vi lærer eleverne hvad der er kvalitet – både i arbejde og i livet.
 • At vi lærer eleverne at tage stilling.
 • At vi lærer eleverne at sige fra.
 • At vi hjælper eleverne til et meningsfyldt fritidsliv / fritidsarbejde.
 • At vi lærer eleverne tolerance.
 • At eleverne øves i at sætte sig små og større mål – og forfølge dem.

Læring (sundhed)

Skolen lægger vægt på, at den enkelte elev opnår forståelse for vigtigheden af at leve sundt.

Det sker bl.a. ved,

 • At elever og lærere tilbereder og spiser fælles morgenmad og frokost.
 • At eleverne undervises i fremstilling af sund mad.
 • At vi udover den obligatoriske idrætsundervisning tilskynder eleverne til diverse fysiske aktiviteter.
 • At eleverne undervises i emnerne krop, sex og misbrug.
 • At vi samarbejder med bl.a. sundhedsplejen.

Fysiske rammer

For skolen er det vigtigt at de fysiske rammer understøtter vores intentioner om at eleverne får mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og fysisk. Det betyder for os, at indretning af undervisningslokaler og udendørsareal lige vigtige faktorer i denne målsætning.

Principper og handleplaner:

Principper for forældresamarbejde:

For skolen er det vigtigt at forældrene inddrages i og føler et medansvar for deres børns hele udvikling.

Handleplan for forældresamarbejde:

 • Ved elevansøgninger til skolen afholdes møde med hver enkelt elev og forældre.
 • Ultimo august / primo september afholdes på skolen fællesmøde for alle forældre og ansatte.
 • Der afholdes skole-hjem-samtaler på skolen i november.
 • Der afholdes skole-hjem-samtaler i hjemmene i marts.
 • Der afholdes skole/hjem samtaler i hjemmet i efteråret og på skolen i foråret
 • Forældre/værger forventes at kontakte skolen ved elevers forsømmelse o.l.

  Principper for lejrskoleophold:

For Højmarkskolen er det vigtigt at eleverne gennem lejrskoleophold og mindre ture møder andre udfordringer end dagligdagens skolegang. At eleverne oplever andre – også fremmede lokaliteter og mennesker og at der på disse ture er mulighed for at udvikle elevernes sociale kompetencer.

Lejrskoleophold er en del af undervisningen og derfor obligatorisk. På afd. Nordvang under hensyntagen til den enkelte elevs aktuelle formåen.

Handleplan for lejrskoleophold:

I starten af skoleåret tager skolen (afdelingsvis) på introture (3-5 dage) med det formål at lære hinanden godt at kende og få gode fællesoplevelser, som grundlag for den fremtidige hverdag på skolen.

I slutning af skoleåret (efter de mundlige prøver) er der igen en lille lejrskole (2-3 dage). Desuden vil der i løbet af skoleåret typisk være forskellige ekskursioner og en døgnbrænder (nat-undervisning)

Ved lejrture opkræves forældre ikke penge til hverken overnatning, aktiviteter eller kost. Det er der betalt til via den månedlige madindbetaling.

Principper for SSP-tiltag:

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at eleverne gennem undervisning i kriminalitetsforebyggelse, misbrugsproblematik og sexual-/sundhedsemner oplever, at der er muligheder, men også risici ved at være ung og at de selv har et ansvar for at vælge.

Handleplan for SSP-tiltag:

 • I løbet af skoleåret undervises (evt. som emneforløb) i kriminalitetsforebyggelse, misbrugsproblematik, sexual- og sundhedslære.
 • I samarbejde med politiet arrangeres besøg på skolen af en repræsentant fra politiets forebyggelsesgruppe og/eller et besøg på politistationen.
 • Udmeldte problemfelter fra centralt SSP-hold tages op i undervisningen.

Principper for vejledning/udslusning:

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at alle elever og deres forældre sammen med lærere og vejleder løbende drøfter elevens standpunkt og udviklingsmuligheder – og sammen arbejder hen mod et realistisk uddannelses- /erhvervsvalg.

Handleplan for vejledning/udslusning:

 • Løbende afholdes møder mellem elev og holdlærere, hvor standpunkt, adfærd, indsatsområderm.v. drøftes og nedskrives.
 • På mindst 2 årlige skole-hjem-samtaler drøftes ovennævnte ligeledes og nedskrives.
 • Gennem alm. snak med lærerne generelt og vejlederen formelt søges et realistisk mål for den enkelte elevs fremtid.
 • Vejlederen er ansvarlig for at ”uddannelsesbog” for hver elev laves og følges op.
 • Vejlederen er ansvarlig for tilmelding til ungdomsuddannelserne.
 • Højmarkskolen skal have en udslusningsplan for alle elever, der forlader skolen. Hvis hverken uddannelse eller arbejde er mulig, kontaktes socialforvaltningen.
 • Ungdomsvejlederen kontakter i.flg. aftale de elever under 19 år, som er udskolet fra Højmarkskolen for at sikre, at de bliver hjulpet (vejledt), hvis det er nødvendigt.

Principper for praktikophold:

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at eleverne gennem praktikophold gives mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet og bl.a. herigennem bliver lettere at vejlede til et realistisk fremtidigt uddannelses-/erhvervsvalg.

Handleplan for praktikophold:

En uge i efteråret (oftest uge 41) og en uge i foråret er eleverne på afd. Højmark og afd. Karolinelund i erhvervspraktik. På afd. Nordvang etableres praktikforløb individuelt.

Principper for visitation:

 • For skolen er det vigtigt, at problemfeltet omkring ansøger-elever er beskrevet godt.
 • Det er vigtigt, at elev og forældre klart ved, hvilke forventninger og krav skolen har til kommende elever og forældre.
 • Det er vigtigt, at der ved visitation tages hensyn til både den enkelte og til helheden.

Handleplan for visitation:

 • Ansøgningsskema findes på Højmarkskolens hjemmeside og på Silkeborg Kommunes (PPR) hjemmeside. Ansøgningen sendes pr. mail til Højmarkskolen hojmarkskolen@silkeborg.dk.
 • Visitationsudvalget består af afdelingsleder på Højmarkskolen og ledende skolepsykolog.
 • Der afholdes visitationsmøder ca. hver 2. måned. der er dermed løbende optag.
 • Straks efter visitation får ansøgere og afgivende skoler skriftlig besked.