Formål og forventninger erhvervspraktikken

GENERELT OM PRAKTIK

 • Kun hvis det er aftalt med uddannelsesvejlederen, kan du selv eller dine forældre skaffe dig en erhvervspraktikplads.
 • Du skal udfylde en evaluering af dit praktikophold.
 • Du skal følge arbejdspladsens normale arbejdstid.
 • Du får ikke løn.
 • Som udgangspunkt skal du selv dække transportudgifter.
 • Du har mødepligt.
 • Hvis du bliver syg, skal du informere både skolen og praktikstedet.
 • Du er forsikret.
 • Du har tavshedspligt.
 • Du skal sammen med din klasselærer lave en tilbagemelding til praktikstedet.

Tidsplan for erhvervspraktik:

 • I ugen op til dit erhvervspraktikophold skal du have styr på:
 • virksomhedens adresse og hvordan du kommer derhen.
 • mødetid og arbejdstid.
 • transportmuligheder.
 • påklædning, evt. sikkerhedssko.
 • kantineforhold (madpakke eller købemad).
 • hvem der skal have besked ved sygemelding.
 • mulighed for at tage hensyn til dine sportsaktiviteter og fritidsjob.

I ugen op til praktikken vil du sammen med din lærer besøge praktikstedet, så du ved hvor du skal møde op den første dag og hvem du skal henvende dig til.

I løbet af praktikugen vil du få besøg af din lærer, som vil høre hvordan det går i praktikken. Du kan altid kontakte din lærer eller uddannelsesvejleder i praktikugen, hvis du er i tvivl om noget og hvis du har brug for hjælp eller støtte.

Formål med erhvervspraktikken

 • at prøve nogle arbejdsfunktioner
 • at opleve dagligdagen på en arbejdsplads
 • at øge interessen for og forståelse af det omgivende samfund
 • at sætte erhvervspraktikerfaringer i sammenhæng med det personlige valg af uddannelse
 • at give kendskab til uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder
 • at motivere til fortsat uddannelse.

For at erhvervspraktikken skal blive en god oplevelse for både erhvervslivet og eleverne er det vigtigt, at de gensidige forventninger til et erhvervspraktikophold kendes og efterleves.

Med denne information forsøger vi at pege på de forventninger erhvervspraktikværterne kan have til eleverne, og de forventninger skolen og eleverne har til erhvervspraktikværten.

Forventninger til erhvervspraktikeleven:

 • du har inden erhvervspraktikken undersøgt, hvordan man uddanner sig til erhvervspraktikjobbet – dette gøres gennem det materiale skolen stiller til rådighed – klik ind på www.ug.dk
 • du er interesseret og motiveret
 • du er villig til at deltage i arbejdet
 • du skal overholde arbejdstiderne og møde præcist
 • du har god opførsel
 • du har tavshedspligt
 • praktikken er en vejledningsaktivitet og derfor ulønnet
 • du skal overholde arbejdsstedets regler vedrørende påklædning, synlig kropsudsmykning m.m.
 • du har truffet nødvendige aftaler med hensyn til fritidsjob, sportsaktiviteter m.v.
 • du og dine forældre må ikke selv rette henvendelse til praktikstederne for at træffe aftale om praktikplads, med mindre det er aftalt med UU vejlederen
 • du skal meddele afbud ved sygdom til både erhvervspraktiksted og skolen
 • du skal aflevere evaluering til UU vejlederen, der videresender til praktikkontoret
 • modtager eleven med interesse
 • har om muligt udarbejdet plan for ugens forløb
 • udpeger kontaktperson for eleven
 • lader eleven deltage i det praktiske arbejde (i det omfang det kan lade sig gøre)
 • lader eleven få kendskab til arbejdsforholdene
 • fortæller eleven om arbejdsstedet
 • overholder arbejdsmiljøloven
 • kontakter UU vejlederen eller UU Silkeborg, hvis eleven ikke er samarbejdsvillig eller på anden måde har svært ved at tilpasse sig.

Forventninger til erhvervspraktikværterne:
Forsikring
Staten har i forbindelse med erhvervspraktik påtaget sig at dække den risiko (ansvar og ulykke), der er forbundet med elevens ophold på arbejdspladsen

Skade på elevens ejendele erstattes ikke.

Henvendelse vedrørende skader bør omgående ske til UU vejlederen eller UU Silkeborg.

Særlige praktikforløb

Som specialklasseelev har du mulighed for at komme i praktik fra 8. klasse. Du kan komme i praktik fra en enkelt dag til flere uger.

Praktikken aftales med dine forældre, din skole og din UU vejleder, som tager kontakt til praktikstedet og laver aftale med praktikværten.

Når du er i praktik på en arbejdsplads, skal du bruge øjne og ører grundigt for at lære så meget som muligt.

Særlig praktik

Du har mulighed for at søge om særlige erhvervspraktikpladser.

Du kan se mulighederne ved at følge dette link.

Under alle omstændigheder skal du aflevere en underskrevet særlig praktikseddel til skolen.