Virksomhedsplan

Vil du hente vores virksomhedsplan som PDF, så klik her

Højmarkskolens målsætning:

 • At tilbyde en undervisning, som kvalificerer til livet – uddannelse/arbejdsmarked.
 • At medvirke til, at unge genvinder lysten til at lære.
 • Gennem overskuelige rammer at give mulighed for positive skole- og kammeratskabsoplevelser.
 • At have fokus på øget selvværd og trivsel.
 • At dygtiggøre den unge til medleven i samfundet gennem aktiviteter, hvor den enkelte  kan afprøve egne grænser og naturligt indgå som en del af et forpligtende fællesskab.

Værdigrundlag for Højmarkskolen:

Læring (undervisning)

Skolen skal med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer tilbyde et undervisningsmiljø,  hvor elevernes evner kan udvikles bedst muligt.

Det sker bl.a. ved,

 • At vi, under hensyntagen til elevens evner stiller faglige krav.
 • At vi lærer eleverne faglig dygtighed.
 • At vi lærer eleverne vedholdenhed.
 • At eleverne kan mærke vores begejstring for skolen, arbejdet, ideerne m.v.
 • At vi samarbejder med diverse ressourcepersoner (UU, PPR, familieafd., konsulenter, sundhedspleje m.fl.).

Læring (social)

Skolen skal søge at udvikle den enkelte elevs følelse af ansvar for egen udvikling og medansvar for fællesskabet.

Det sker bl.a. ved, at vi tilstræber:

 • At vi viser eleverne tillid – ”Det her kan du godt klare”.
 • At vi lærer eleverne at holde aftaler.
 • At eleverne lærer at møde til tiden.
 • At eleverne lærer ordentlig opførsel / almindeligt accepterede normer.
 • At vi  giver eleverne omsorg og lærer dem at tage sig af andre.
 • At vi lærer eleverne hvad der er kvalitet – både i arbejde og i livet.
 • At vi lærer eleverne at tage stilling.
 • At vi lærer eleverne at sige fra.
 • At vi hjælper eleverne til et meningsfyldt fritidsliv / fritidsarbejde.
 • At vi lærer eleverne tolerance.
 • At eleverne øves i at sætte sig små og større mål – og forfølge dem.

Læring (sundhed)

Skolen lægger vægt på, at den enkelte elev opnår forståelse for vigtigheden af at leve sundt.

Det sker bl.a. ved,

 • At elever og lærere tilbereder og spiser fælles morgenmad og frokost.
 • At eleverne undervises i fremstilling af sund mad.
 • At vi udover den obligatoriske idrætsundervisning tilskynder eleverne til diverse fysiske aktiviteter.
 • At eleverne undervises i emnerne krop, sex og misbrug.
 • At vi samarbejder med bl.a. sundhedsplejen.

Fysiske rammer

For skolen er det vigtigt at de fysiske rammer understøtter vores intentioner om at eleverne får mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og fysisk. Det betyder for os, at indretning af undervisningslokaler og udendørsareal lige vigtige faktorer i denne målsætning.

Principper og handleplaner:

Principper for forældresamarbejde:

For skolen er det vigtigt at forældrene inddrages i og føler et medansvar for deres børns hele udvikling.

Handleplan for forældresamarbejde:

 • Ved elevansøgninger til skolen afholdes møde med hver enkelt elev og forældre.
 • Ultimo august / primo september afholdes på skolen fællesmøde for alle forældre og ansatte.
 • Der afholdes skole-hjem-samtaler på skolen i november.
 • Der afholdes skole-hjem-samtaler i hjemmene i marts.
 • Der afholdes ad hoc tlf. samtaler og samtaler på skolen efter behov.
 • Desuden underrettes forældre altid via sms ved forsømmelser og lignende.

Principper for lejrskoleophold:

For Højmarkskolen er det vigtigt at eleverne gennem lejrskoleophold og mindre ture møder andre udfordringer end dagligdagens skolegang. At eleverne oplever andre – også fremmede lokaliteter og mennesker og at der på disse ture er mulighed for at udvikle elevernes sociale kompetencer.

Lejrskoleophold er en del af undervisningen og derfor obligatorisk.

Handleplan for lejrskoleophold:

I starten af skoleåret (august/september) tager hele skolen på lejrtur – evt. til udlandet i ca. en uge i bestræbelserne for at lære hinanden godt at kende og få gode fællesoplevelser som grundlag for den fremtidige undervisning.

I slutningen af skoleåret (gerne i sidste uge) tager alle på en tur af ca. 3 dages varighed.

I løbet af skoleåret skal alle elever på en UNO-tur af ca. 1½ døgns varighed.

Ved lejrture opkræves forældre ikke særskilt penge til hverken aktiviteter eller kost. Dette er der betalt til via den månedlige madindbetaling.

Principper for IT-undervisningen:

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at skolens IT-udstyr er af en sådan kvalitet og omfang, at det giver os mulighed for at eleverne bliver i stand til at bruge IT-værktøjerne i deres hverdag og eventuelle fremtidige undervisning / arbejde.

Handleplan for IT-undervisningen:

 • Alle elever modtager undervisning i IT.
 • Eleverne har yderligere mulighed for at vælge IT som valgfag.
 • Eleverne skal lære almindelig brug af tekstbehandling.
 • Eleverne skal opnå kendskab til regneark, som et redskab til problemløsning og grafisk illustration.
 • Eleverne skal indføres i brugen af elektronisk post som kommunikationsmiddel.
 • Eleverne skal arbejde med digitalt kamera og efterfølgende billedbehandling.
 • Eleverne skal introduceres i præsentation af stofområde på elektronisk form – som multimedieværktøj eller som hjemmesider på internettet.

Principper for SSP-tiltag:

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at eleverne gennem undervisning i kriminalitetsforebyggelse, misbrugsproblematik og sexual-/sundhedsemner oplever, at der er muligheder, men også risici ved at være ung og at de selv har et ansvar for at vælge.

Handleplan for SSP-tiltag:

 • I løbet af skoleåret undervises (evt. som emneforløb) i kriminalitetsforebyggelse, misbrugsproblematik, sexual- og sundhedslære.
 • I samarbejde med politiet arrangeres besøg på skolen af en repræsentant fra politiets forebyggelsesgruppe og/eller et besøg på politistationen.
 • Udmeldte problemfelter fra centralt SSP-hold tages op i undervisningen.

Principper for vejledning/udslusning:

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at alle elever og deres forældre sammen med lærere og vejleder løbende drøfter elevens standpunkt og udviklingsmuligheder – og sammen arbejder hen mod et realistisk uddannelses- /erhvervsvalg.

Handleplan for vejledning/udslusning:

 • Løbende afholdes møder mellem elev og holdlærere, hvor standpunkt, adfærd, indsatsområderm.v. drøftes og nedskrives.
 • På mindst 2 årlige skole-hjem-samtaler drøftes ovennævnte ligeledes og nedskrives.
 • Gennem alm. snak med lærerne generelt og vejlederen formelt søges et realistisk mål for den enkelte elevs fremtid.
 • Vejlederen er ansvarlig for at ”uddannelsesbog” for hver elev laves og følges op.
 • Vejlederen er ansvarlig for tilmelding til ungdomsuddannelserne.
 • Højmarkskolen skal have en udslusningsplan for alle elever, der forlader skolen. Hvis hverken uddannelse eller arbejde er mulig, kontaktes socialforvaltningen.
 • Ungdomsvejlederen kontakter i.flg. aftale de elever under 19 år, som er udskolet fra Højmarkskolen for at sikre, at de bliver hjulpet (vejledt), hvis det er nødvendigt.

Principper for praktikophold:

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at eleverne gennem praktikophold gives mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet og bl.a. herigennem bliver lettere at vejlede til et realistisk fremtidigt uddannelses-/erhvervsvalg.

Handleplan for praktikophold:

 • Elevers praktikønsker drøftes løbende med holdlærere og vejleder.
 • I uge 41 sendes 9. og 10. klasses-elever i praktik.
 • I uge 6 og 8 sendes i hver uge ca. halvdelen af alle elever i praktik.
 • Når ønsket / behovet er der, kan der etableres praktikophold på andre tider af året – evt. også af varighed længere end én uge.
 • I ganske særlige tilfælde kan der arrangeres §9.5 forløb, hvor en elev er i praktik enkelte hele
 • ugedage i længere tid eller evt, på fuld tid i en længere periode.
 • Elever i praktik og deres vært får altid besøg af en kontaktlærer i slutningen af praktikforløbet.
 • Her bliver værten også bedt om at udfylde et praktik-vurderingsskema.

Principper for visitation:

 • For skolen er det vigtigt, at problemfeltet omkring ansøger-elever er beskrevet godt.
 • Det er vigtigt, at elev og forældre klart ved, hvilke forventninger og krav skolen har til kommende elever og forældre.
 • Det er vigtigt at, at fordelingen på 8. og 9. klasse elever er nogenlunde jævn.
 • Det er vigtigt, at der ved visitation tages hensyn til både den enkelte og til helheden.

Handleplan for visitation:

 • Der er visitation til Højmarkskolen 3 – 4 gange årligt. Deadlines for ansøgninger findes på PPR hjemmeside, under skemaer for skoler og daginstitutioner.
 • Ansøgningsskema kan hentes på Højmarkskolens og PPRs hjemmeside og ansøgning skal sendes til skolen og PPR.
 • Visitationsudvalget består af afdelingsleder på Højmarkskolen og ledende skolepsykolog.
 • Visitation foretages kort tid efter hver deadline.
 • Umiddelbar efter visitation får ansøgere og afgivende skoler skriftlig besked af PPR.